Pobierz statut w wersji PDF

 

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


Fundacja pod nazwą Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:


Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, Prowincja Polska
z siedzibą w Warszawie przy ul. Williama Lindleya 12


zwane dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Piotra Ścioch w kancelarii notarialnej w Garwolinie, ul. Długa 12 w dniu 18 kwietnia 2007r. działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.


§ 2


1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§ 3


1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
5. Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.


§ 4


1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja używa dwa rodzaje pieczęci, pieczęć prostokątną i pieczęć okrągłą, których wzór ustanawia Zarząd Fundacji.
3. Symbol i nazwa fundacji podlegają ochronie prawnej.
4. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
5. Wzory wyróżnień honorowych, o których mowa w ust. 4, oraz regulaminy ich przyznawania ustanawia Zarząd Fundacji.


Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji


§ 5


Celami statutowymi Fundacji są:


1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Działania na rzecz osób chorych przebywających w hospicjach i zakładach opiekuńczo- leczniczych.
3. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności pomoc:
1) osobom bezdomnym,
2) młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,
3) młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.
4. Działalność charytatywna.
5. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin.
6. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.


§ 6


Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

I. Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:


1. Pomoc rzeczową i finansową:
1) na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc ich rodzinom.
2. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami osób niepełnosprawnych.
3. Organizowanie imprez plenerowych, festynów, zawodów, konkursów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych.
4. Organizowanie i pośredniczenie w wypoczynku, turystyce i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
5. Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
6. Dbałość o przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
7. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz:
1) osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
2) osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie: osób bezdomnych, młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.
9. Organizowanie szkoleń, zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.
10. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
11. Współpracę z administracją publiczną.
12. Współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, szkolnictwem, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą.
13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi, Unią Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
14. Powoływanie i prowadzenie placówek min. takich jak:
1) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
2) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
3) ośrodki opiekuńczo-lecznicze,
4) ośrodki rehabilitacji,
5) ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży,
6) ośrodki socjoterapii i rehabilitacji,
7) świetlice socjoterapeutyczne,
8) domy pomocy społecznej,
9) katolickie domy studenta.
15. Organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonymi społecznie.
16. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu.
17. Inicjowanie i organizowanie wystaw i aukcji prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne, z których dochód jest przeznaczony na pomoc osobom niepełnosprawnym.
18. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publikacyjnej i wydawniczej.
19. Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych.
20. Pozyskiwanie sponsorów.


II. Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek min. takich jak:
1) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
2) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,
3) ośrodki opiekuńczo-lecznicze,
4) ośrodki rehabilitacji,
5) ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży,
6) ośrodki socjoterapii i rehabilitacji,
7) świetlice socjoterapeutyczne,
8) domy pomocy społecznej,
9) katolickie domy studenta.
2. Organizowanie i pośredniczenie w wypoczynku, turystyce i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
3. Organizowanie szkoleń, zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń.
4. Organizowanie szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
5. Organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu.
6. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności publikacyjnej i wydawniczej.


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji


§ 7


1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 /dziesięć tysięcy złotych/ oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.


§ 8


1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) odsetek, dochodów z majątku,
5) pozyskiwania środków rządowych i pozarządowych.
2. Otrzymane przez fundację będącą organizacją pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15.000 euro (słownie: piętnaście tysięcy euro).
4. Fundacja przeznacza cały dochód (nadwyżkę przychodów nad kosztami) na działalność statutową (działalność pożytku publicznego).


§ 9


1. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


Rozdział IV
Władze Fundacji


§ 10


Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.


Rada Fundacji


§ 11


1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą członkowie w liczbie od trzech do sześciu osób.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Fundatorzy nie mogą być pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji w trybie określonym w ust. 5.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
8. W skład Rady Fundacji wchodzą członkowie, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza Rady Fundacji.
12. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.


§ 12


1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków.
5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzane są protokoły podpisane przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.


§ 13


Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swej działalności i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów.
6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji poprzez inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych fundacji, w sprawie zmiany statutu Fundacji, jej likwidacji lub połączenia z inną fundacją.
8. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie przez Zarząd Fundacji.


§ 14


Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Występowania w drodze uchwały z żądaniem od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Zarząd Fundacji


§ 15


1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą członkowie w liczbie od trzech do pięciu osób.
2. Członków Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji na trzyletnią kadencję.
3. W skład Zarządu Fundacji wchodzą członkowie, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.


§ 16


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów finansowych,
2) tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji,
3) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności fundacji,
4) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5) przedkładanie Radzie Fundacji projektów regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego,
6) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
7) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
8) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
9) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
10) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników fundacji,
11) określanie, za zgodą Rady Fundacji, warunków pracy i płacy pracowników Biura Fundacji, przy czym wynagrodzenie tychże pracowników jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
12) powoływanie kierowników/dyrektorów zakładów i zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego zakładów.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


Sposób Reprezentacji


§ 17


1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, o wartości nie przekraczającej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.


Rozdział V
Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji


§ 18


1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje wyłącznie Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Zmian statutu dokonać można wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Połączenie z inną fundacją


§ 19


1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§ 20


Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji


§ 21


1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


§ 22


Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§ 23


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami statutowymi.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§ 24


Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego fundacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 25


Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie należy stosować przepisy:
1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /tj. Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203 ze zm./,
2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm./.


§ 26


Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

 

Uchwała o ustanowieniu statutu została podjęta jednomyślnie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam