ul. Lindleya 12,
02-005 Warszawa

fundacja@czynmnydobro.pl

+48 722 195 659

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności

Cookies

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI KSIĘDZA ORIONE CZYŃMY DOBRO

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zwana dalej Fundacją, będąca Administratorem Danych Osobowych, przywiązuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz do ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych, informujemy, co następuje:

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Administratorem (ADO).

Dane kontaktowe Administratora:

adres: ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa,

telefon: 603 948 693,

email: fundacja@czynmydobro.pl

Jeśli mają Państwa pytania, dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem.

CZYJE DANE PRZETWARZAMY?

 Fundacja, w związku z prowadzoną działalnością, przetwarza dane następujących osób:

 • Podopiecznych Fundacji i/lub osób reprezentujących podopiecznych (beneficjentów-podopiecznych, odbiorców usług i świadczeń, osób zgłaszających się do Fundacji z prośbą o pomoc doraźną lub objęcie projektem);
 • Darczyńców Fundacji oraz Podatników, którzy zadeklarowali swój 1% podatku w zeznaniu podatkowym na cel realizowany przez Fundację,
 • Osób kontaktujących się z Fundacją w określonej sprawie oraz osób, z którymi Fundacja nawiązuje kontakt;
 • Pracowników, Współpracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej, Kandydatów, Wolontariuszy, Stażystów, Kontrahentów;
 • Uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację;
 • Dane subskrybentów lub subskrybentek newslettera;
 • Dane osób, przetwarzane przy pomocy narzędzi udostępnianych przez media społecznościowe, np. Facebook, Twitter, Instagram;

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja przetwarza dane w celu realizacji zadań Statutowych (Statut jest dostępny na stronie internetowej Fundacji). Przetwarzanie odbywa się na podstawie właściwej i obowiązującej podstawy prawnej.

Fundacja przetwarza dane w celu i na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody.

Zgoda jest pobierana tylko w sytuacji, gdy Administrator nie ma możliwości przetwarzania danych na innej podstawie prawnej (patrz: poniżej).

Na podstawie zgody Administrator przetwarza dane szczególnej kategorii, np. dotyczące stanu zdrowia lub religii, innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 • 6 ust. 1 lit b) RODO  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, gdzie drugą Stroną jest osoba, której dane dotyczą lub są niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy wolontariatu, umowy z Kontrahentem Fundacji, itp.
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają, w szczególności, z przepisów Ustawy o Fundacjach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawy o rachunkowości, Kodeksu Pracy, przepisów podatkowych, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 • 6 ust. 1 lit. e) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Fundacja działa w interesie publicznym poprzez realizację swoich celów statutowych np. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych przebywających w hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie, działania na rzecz dzieci i młodzieży, ochrona i promocja zdrowia.

 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
   takich jak dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Fundacji, zapewnienie bezpieczeństwa mienia Fundacji, cele promocyjne i informacyjne.

Fundacja, przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, określa ten interes oraz przeprowadza test równowagi względem interesów oraz praw podstawowych osoby, której dane dotyczą.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

W określonych sytuacjach koniecznym będzie przekazanie Państwa danych podmiotom trzecim.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania statutowych celów lub/i realizacji określonej usługi/projektu np. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

Podmioty te, o ile przetwarzają Państwa dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z Fundacją umów powierzenia i na równi z Fundacją są zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych.

Są to podmioty, które odpowiadają m.in. za: obsługę prawną Fundacji, obsługę informatyczną IT (np. hosting danych, wysyłanie poczty email, wsparcie techniczne), organizację wyjazdów/ wydarzeń/szkoleń.

W wybranych przypadkach podmioty przetwarzające stają się odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych (dotyczy to np. dostawców usług płatniczych, m.in. PayU, PayPal, dotpay/ banków/ instytucji finansowych, Poczty Polskiej oraz innych firm działających na podstawie prawa pocztowego).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH – kryteria ustalenia tego okresu

Fundacja będzie przetwarzać Państwa dane przez okres wskazany właściwymi obowiązującymi przepisami prawa lub przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane.

W przypadku, gdy Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania danych będzie możliwy do czasu wycofania tej zgody lub ustania celu przetwarzania, co do którego ta zgoda została udzielona.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania danych osobowych konkretnej grupy podmiotów danych osobowych zawiera polityka prywatności Fundacji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Fundacja nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich, bądź organizacji międzynarodowych.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Przysługują Państwu następujące prawa:

1) Prawo dostępu do Państwa danych osobowych;

2) Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

3) Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

6) Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;

7) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;

8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia realizację celu Fundacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zwana dalej Fundacją, będąc Administratorem Danych Osobowych przywiązuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz do ochrony danych osobowych.

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych wprowadziliśmy niniejszy dokument, który określa generalne zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację,  w szczególności w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je chronimy oraz jakie prawa przysługują osobie, której dane przetwarzamy.

Na stronie internetowej Fundacji www.czynmydobro.pl w pozycji menu „Dokumenty Fundacji oraz RODO” znajdą Państwo szereg informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych,   w tym Klauzule informacyjne (art. 13 i 14 RODO).

Dla przejrzystości dokument jest podzielony na następujące części:

I) INFORMACE PODSTAWOWE,

II) INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Pkt. 1) Administrator Danych Osobowych,

Pkt. 2) Dane osobowe jakie przetwarzamy oraz cele i podstawy prawne ich przetwarzania,

Pkt. 3) Odbiorcy danych osobowych,

Pkt. 4) Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych,

Pkt. 5) Polityka wykorzystania plików cookies,

Pkt. 6) Postanowienia końcowe.

– INFORMACJE PODSTAWOWE  –

1) Administrator danych osobowych 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą w Warszawie.

Dane kontaktowe:

adres: ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa,

telefon: 603 948 693,

email: fundacja@czynmydobro.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji w pozycji menu „Dokumenty Fundacji oraz RODO”.

2) Cel przetwarzania danych osobowych

W zależności od tego, jakie czynności podejmujesz względem Fundacji np. dokonujesz darowizny, wysyłasz/otrzymujesz korespondencję, wnioskujesz o pomoc ze strony Fundacji, bierzesz udział w projektach Fundacji, dokonujesz adopcji (wsparcia) na odległość dzieci z Afryki, przetwarzamy dane w różnych celach oraz zakresie (nie wszystkie one mogą mieć zastosowanie w Twoim przypadku). Wymieniamy je poniżej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat możesz przejść do części INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • przyjęcia, zaksięgowania i realizacji dokonanej darowizny (w tym również przekazanych środków z tytułu 1% podatku dochodowego), przyjęcia prośby o objęcie modlitwą w formie intencji mszalnej oraz realizacji intencji mszalnej,
 • wysyłania i odbierania korespondencji np. z podziękowaniami, zaproszeniami, życzeniami, zawierającej informacje o działalności Fundacji. Dane osób kontaktujących się z nami emailem, telefonicznie lub listownie.

Korespondencja jest wysyłana za pomocą poczty tradycyjnej, kurierem lub poczty elektronicznej:

 • realizacji i obsługi prowadzonych projektów, pomocy potrzebującym-beneficjentom, organizacji wydarzeń i akcji,
 • prowadzenia rekrutacji i realizacji zawartych umów (o pracę, zleceń, innych), wolontariatu, współpracy z kontrahentami,
 • w celu przekazania subskrybowanego newslettera,
 • w celu promocyjnym i informacyjnym przy pomocy narzędzi udostępnianych przez media społecznościowe np. Facebook,
 • w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń.

Wyżej wymieniony katalog nie ma charakteru zamkniętego. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych może ulegać zmianie, adekwatnie do podstaw przetwarzania danych osobowych. Fundacja na bieżąco przekazuje informacje w tym zakresie (art. 13 i 14 RODO).

3) Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację

W zależności od podstaw oraz celów przetwarzania danych osobowych, mogą Tobie przysługiwać wszystkie lub wybrane uprawnienia wymienione poniżej.

Masz zawsze prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymywania kopii danych,

– sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadkach gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody,

–  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa .

W określonych przypadkach przewidzianych prawem możesz skutecznie zrealizować prawo do:

– sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– przenoszenia danych osobowych.

Wskazane powyżej uprawnienia są realizowane w zakresie i na zasadach określonych w art. 15-23 RODO.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy przejdź do INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ.

W razie wątpliwości, jakie prawa Tobie przysługują lub jak je wykonać prosimy o kontakt.

-INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE-

1) Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą
w Warszawie.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

przesyłając email na adres: fundacja@czynmydobro.pl

drogą listowną, pod adresem:
Biuro Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, ul. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz

2) Dane osobowe jakie przetwarzamy oraz cele i podstawy prawne ich przetwarzania

W zależności od tego, jakie czynności podejmujesz względem Fundacji przetwarzamy różne kategorie Twoich danych osobowych, w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne. Poniżej staramy się przedstawić Tobie możliwie przejrzystą informację w tym zakresie, grupując informacje ze względu na cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe.

2.1.) Przyjęcie, zaksięgowanie i realizacja dokonanej darowizny (w tym również przekazanych środków z tytułu 1% podatku dochodowego), przyjęcie, zaksięgowanie i realizacja dobrowolnych ofiar na cele statutowe- w przypadku wyrażenia przez darczyńców chęci objęcia ich modlitwą w formie intencji mszalnych, odprawianych przez Księży Orionistów, przedstawicieli Rady i/lub Zarządu Fundacji

 Zakres danych:

 • Darowizna przekazana przelewem na rachunek bankowy Fundacji – imię i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego,
 • Przekazanie kwoty 1% podatku dochodowego – imię i nazwisko, adres, dane współmałżonka (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), inne dodatkowe informacje zamieszczone w odpowiedniej rubryce formularza PIT dotyczącej 1% (np. cel szczegółowy, Twoje dane kontaktowe: email, nr tel.).

Dane otrzymujemy od właściwego organu podatkowego, wówczas gdy przekazałeś nam kwotę 1% należnego podatku i zaznaczyłeś w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane, nie wyrażaj zgody na ich przekazywanie przy rozliczeniu podatku lub zgłoś nam swój sprzeciw.

 • Dobrowolna ofiara na cele statutowe, w przypadku wyrażenia przez darczyńców chęci objęcia ich modlitwą w formie intencji mszalnych – imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, adres email, telefon kontaktowy,
 • Darowizna dokonana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, tzn. podmiotu zajmującego się przetwarzaniem Twoich płatności (np. PayU, dotpay, Blik, PayPal, Przelewy 24.pl)

– przetwarzamy informacje powiązane z darowizną, dokonaną na rzecz Fundacji:  zidentyfikowaną datą i godziną, alfanumerycznym identyfikatorem nadanym przez dostawcę usług płatniczych oraz kwotą.

W wybranych przypadkach, w zależności od banku, w którym posiadasz konto, Fundacja może otrzymać dodatkowe Twoje dane takie, jak: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, adres, szczegóły związane z typem operacji, natomiast w zależności od wybranego przez Ciebie dostawcy usług płatniczych, możemy otrzymać Twój adres email przypisany do konta u takiego dostawcy usług płatniczych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie przez Ciebie darowizny we wskazany wyżej sposób.

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i zaksięgować dokonaną przez Ciebie darowiznę oraz wypełnić ciążące na Fundacji obowiązki prawne, wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych, Fundacja wykorzystuje darowiznę do realizacji swoich celów statutowych. W niektórych sytuacjach prosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe ujęte w dowodach księgowych są przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (przez okres 5 lat).

2.2. Wysyłanie i odbieranie korespondencji np. z podziękowaniami, zaproszeniami, życzeniami, zawierającej informacje o działalności Fundacji. Dane osób kontaktujących z nami emailem, telefonicznie lub listownie

 Zakres danych:

Dane osobowe w postaci adresu, telefonu komórkowego, adresu email są przetwarzane w celu wysyłania darczyńcom podziękowań za wsparcie, życzenia, potwierdzenie otrzymanej darowizny, podsumowanie na co wydaliśmy otrzymane pieniądze.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień/informacji. Jeżeli nie życzysz sobie podziękowań/informacji wyślij swój sprzeciw na adres Fundacji (korespondencyjny lub poczty elektronicznej).

Ponadto wyżej wymieniony zakres danych wykorzystujemy w celach informacyjnych o działalności Fundacji, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości, w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji.

Podsumowując. Wykorzystujemy te dane we wzajemnym kontakcie. 

Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie.

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

Dane osobowe w postaci adresu, telefonu komórkowego, adresu email są przewarzane na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji oraz w związku z realizowaniem celów statutowych Fundacji.

 Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać dane przez okres działania Fundacji za wyjątkiem danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia), które Fundacja usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie oraz danych zwykłych, które Fundacja usuwa lub anonimizuje po wniesieniu sprzeciwu, chyba że dalsza archiwizacja korespondencji jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Fundacji np. obrony przez roszczeniami z Twojej strony lub konieczności wykazania, iż doszło do udzielenia pomocy o charakterze pomocy społecznej w danej sprawie.

 2.3. Dane osób przetwarzanych w ramach realizacji obsługi prowadzonych projektów, pomocy potrzebującym – beneficjentom, organizacji wydarzeń i akcji

 Zakres danych:

Fundacja aby realizować swoje cele statutowe musi przetwarzać dane osobowe zarówno swoich podopiecznych, beneficjentów, ich opiekunów jak i darczyńców oraz innych osób wspierających Fundację.

Realizacja wielu projektów, w tym objęcie opieką przez Fundację, skutkuje uzyskaniem danych:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer rachunku bankowego, adres email, numer telefonu, wizerunek, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące sytuacji życiowej, w tym dochodowej, majątkowej, rodzinnej, rodzaj stosunku (relacji) do potrzebującego, dane dotyczące innych członków rodziny lub domowników, dane profili w mediach społecznościowych (np. na Facebooku).

Podanie wskazanych wyżej danych jest dobrowolne, lecz bez uzyskania tych danych Fundacja nie będzie mogła realizować swoich celów statutowych w stosunku do konkretnego potrzebującego.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), e) f).

Twoje dane osobowe wskazane powyżej przetwarzamy w celu realizacji naszej misji – celów statutowych tj. wypełnienie duchowego testamentu Patrona św. Alojzego Orione poprzez pochylanie się nad potrzebującymi, prowadzenie ich do Jezusa oraz czynienie dobra zawsze wobec wszystkich.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w stosunku do danych szczególnej kategorii jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 9 ust. 2 RODO). Ponadto Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy darowizny, porozumienia w sprawie udzielenia pomocy ze strony Fundacji.

Poza podstawą przetwarzania wskazaną powyżej Fundacja może też przetwarzać dane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) lub/i w celu realizacji interesu publicznego takiego jak działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży (pomoc społeczna).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania:

– w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;

– w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia;

– w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;

– w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

2.4.  Dane osób przetwarzane w ramach realizacji zawartych umów (o pracę, zleceń, innych), wolontariatu, współpracy z kontrahentami

Zakres danych: 

Realizacja zadań statutowych Fundacji wymaga zatrudniania pracowników, korzystania z usług i nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, organizowania wolontariatu. W tym celu Fundacja przeprowadza co jakiś czas rekrutacje. W procesie rekrutacji Fundacja przetwarza następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę. Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowej praktyki zawodowej przetwarzamy tylko, gdy jest to niezbędne z uwagi na charakter stanowiska czy charakter danego projektu.

W stosunku do zatrudnionych już pracowników przetwarzamy dane w zakresie bezpośrednio wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu Pracy. W stosunku do wolontariuszy przetwarzamy dane w zakresie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w zakresie niezbędnym do realizacji projektu.

W przypadku kontrahentów przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numer NIP i/lub REGON, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu, stanowisko zajmowane w ramach organizacji, specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej), numer rachunku bankowego.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednak zawsze niezbędne do nawiązania współpracy i podpisania umowy.

Podstawy prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), c), e), f), a) RODO:

Przetwarzamy powyższe dane gdyż jest to niezbędne do realizacji misji Fundacji. Uprawnienie do przetwarzania powyższych danych wynika również z uzasadnionego interesu Fundacji.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawartymi umowami, dane są przetwarzane:

– gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (na żądanie osoby, której  dane dotyczą),

–  gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy.

W przypadkach gdy przepisy prawne przewidują w określonym przypadku pobieranie zgody na przetwarzanie danych, Fundacja pobiera od Ciebie zgodę na przetwarzane tych danych np. w przypadku wykorzystywania Twojego wizerunku.

Okres przechowywania danych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika jest stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. w przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., a przed  1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych za wszystkich zatrudnionych w tym okresie.

Inne dane będziemy przetwarzać przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

2.5. Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera Fundacji.

Zakres danych:

adres email, numer IP, a także informacje o aktywności subskrybenta newslettera tzn. data zapisania się na newslettera, informacje o otrzymanych przez subskrybenta newsletterach, otwarciu przez subskrybenta newslettera oraz o kliknięciu przez niego w link zamieszczony w newsletterze.  

Podanie przez Ciebie adresu email jest dobrowolne, ale jego niepodanie uniemożliwia dopisanie się do listy subskrybentów naszego newslettera. W razie dobrowolnego zapisania się przez Ciebie na naszego newslettera, pozostałe dane wskazane wyżej zapisujemy w naszym systemie automatycznie.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera skorzystaj z linku, zamieszczonego w każdej wiadomości zawierającej newsletter. Możesz też wysłać email z informacją o woli cofnięcia subskrypcji.

Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Nasz prawnie uzasadniony interes polega na przekazywaniu Tobie newslettera Fundacji zawierającego informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością charytatywną oraz analizie czy newsletter spełnia Twoje oczekiwania, np. czy skorzystałeś z zamieszczonych w nim linków.

Okres przechowywania danych:

Do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera lub zakończenia wydawania przez Fundację tego newslettera.

2.6. Dane osób przetwarzanych przy pomocy narzędzi udostępnianych przez media społecznościowe  np. Facebook, Twitter, Instagram

Zakres danych:

Dane, takie jak: imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Facebook, Twitter, Instagram, są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez portale społecznościowe (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka, Twittera, Instagrama także Fundacja.

Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Twitter jako administratorzy portali.

Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności (por. Dane osób kontaktujących się z nami e-mailem, telefonicznie lub listownie), zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

Okres przechowywania danych:

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

2.7. Przetwarzanie danych w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń

Zakres danych:

Są to wybrane dane w zależności od statusu osoby, której dane przetwarzamy. Mogą to być takie dane, jak np. imię, nazwisko, adres email, informacje o wyrażonych zgodach, treść umowy, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub rozmiarów poniesionej szkody.  

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f), art. 9 ust. 2 lit. f)

Prawnie uzasadniony interes Fundacji polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń przed właściwymi sądami i organami państwowymi.

Okres przechowywania danych:

Do czasu wygaśnięcia roszczeń względem Fundacji oraz roszczeń Fundacji względem osoby, której dane są przetwarzane – co do zasady 6 lat, z wydłużeniem tego okresu do końca roku kalendarzowego.

3) Odbiorcy danych osobowych

Prowadzenie Fundacji wymaga korzystania przez nas z usług wyspecjalizowanych podmiotów (głównie dostawców usług), którym udostępniamy/powierzamy dane osobowe. Są to podmioty, które odpowiadają za:

– obsługę informatyczną Fundacji,

– obsługę prawną fundacji,

– obsługę informatyczną IT ( np. hosting danych, wysyłanie poczty email, wsparcie techniczne),

– organizację wyjazdów/wydarzeń/szkoleń,

Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia i na równi z Fundacją są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych.

W wybranych przypadkach podmioty przetwarzające stają się odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych (dotyczy to np. dostawców usług płatniczych, m.in. PayU, PayPal, dotpay/ banków/ instytucji finansowych, poczty polskiej oraz innych firm działających na podstawie prawa pocztowego).

Kiedy wchodzisz w interakcję Fundacją poprzez portale społecznościowe (polubienie/ obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Fundacji również Facebook, Twitter, Instagram.

Odbiorcy danych osobowych mają siedzibę głównie w Polsce oraz w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności duża część globalnych spółek informatycznych np. Facebook ma swoje siedziby w Irlandii.

Fundacja może też zostać zobowiązana do przekazania Twoich danych właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organom podatkowym, organowi nadzoru nad Fundacją, jeśli żądanie będzie miało swoją podstawę prawną.

Twoje dane udostępniamy także w niezbędnym zakresie pracownikom i współpracownikom Fundacji oraz jej wolontariuszom. W takim wypadku wszystkie te osoby są upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązane do przestrzegania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zachowania poufności.

4) Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych

Fundacja zapewnia osobom fizycznym, w szczególności Użytkownikom naszych portali zbiórkowych realizację ich uprawnień przewidzianych w RODO.

Możesz zgłosić nam określone żądanie kontaktując się z nami

adres: ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa,

email: fundacja@czynmydobro.pl

 

4.1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)

Możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeśli tak jest, masz wówczas prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o:

– celach przetwarzania,

– kategoriach Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,

– odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych,

– planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,

–  uprawnieniach przysługujących Tobie na mocy RODO,

– prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– jeżeli dane nie zostały zebrane od Ciebie – o źródle, z jakiego pozyskaliśmy Twoje dane,

– zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,

–  zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych osobowych poza obszar EOG;

c) otrzymać kopię swoich danych osobowych – przy czym Fundacja może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych przygotowania i przekazania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO).

4.2. Prawo sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO)

Możesz żądać od nas sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Uprawnienie przysługuje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzanych danych osobowych lub stwierdzenia przetwarzania niekompletnych danych osobowych.

4.3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO)

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas masz prawo w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Fundacja dokonała na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

4.4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO)

Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. Przypadki przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora opisano w pkt. 2 Polityki prywatności.

Sprzeciw możesz złożyć, np. poprzez wysłanie oświadczenia drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

4.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co skutkuje tym, że w okresie ograniczenia przetwarzania możemy Twoje dane osobowe wyłącznie przechowywać.

Poniżej wskazujemy przypadki, gdy możesz od nas żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

– gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

– gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– gdy Fundacja nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia przez nas, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

4.6. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych (Prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO)

Masz prawo żądać od nas usunięcia wszystkich lub wybranych Twoich danych osobowych, jeżeli, m.in.:

– Twoje dane osobowe nie są już konieczne (niezbędne) do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– gdy cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a Fundacja przetwarzała te dane w oparciu o Twoją zgodę;

– gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i sprzeciw ten był zasadny,

– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Sygnalizujemy, że mimo żądania usunięcia Twoich danych, w pewnych sytuacjach będziemy nadal uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (np. związanych z obowiązkami Fundacji w zakresie rachunkowości i podatków – to może dotyczyć w szczególności danych osobowych Potrzebujących, którzy uzyskali od Fundacji pomoc społeczną) oraz w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co najczęściej będzie wiązało się z przetwarzaniem (przechowywaniem) takich Twoich danych, jak np. dane identyfikujące, dane kontaktowe, dane o zakresie udzielonych zgód, treść umowy, dane o zakresie korzystania z określonych funkcjonalności portalu, przedmiot Twojego żądania.

4.7. Prawo do przenoszenia Twoich danych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a które my przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą. Co więcej, możesz wskazać, że mamy przesłać te dane, w powszechnie używanym formacie, do innego administratora danych, o ile będzie to technicznie możliwe. 

4.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z RODO, w szczególności naruszamy przyznane Tobie na mocy RODO prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,     00-193 Warszawa).

5) POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Strona Fundacji używa plików cookies. Są one wykorzystane w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny.

Ciasteczko (ang. Cookie) to plik tekstowy zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin witryny i aktualizowany podczas kolejnych odwiedzin.

Obsługę ciasteczek można wyłączyć poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies. Jednakże wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

JAK WYŁĄCZYĆ ZBIERANIE PLIKÓW COOKIES

W przeglądarce Mozilla Firefox:

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Microsoft Edge:

W menu “Ustawienia” wybierz “Ustawienia zaawansowane” i w nich pozycja “Pliki Cookie”.

W przeglądarce Google Chrome:

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera:

Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari:

W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych:

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Należy zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

6) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Fundacja może zmieniać lub uzupełniać Politykę prywatności. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Fundacja będzie informować na swoich stronach. W razie istotnych zmian, Fundacja może wysłać Tobie dodatkowe powiadomienie mailowe na podany przez Ciebie adres email.

PLIKI COOKIES
JAK WYŁĄCZYĆ ZBIERANIE PLIKÓW COOKIES?

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”.

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”.

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu “Ustawienia” wybierz “Ustawienia zaawansowane” i w nich pozycja”Pliki Cookie”.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”.

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Należy zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Kontakt z administracją strony: fundacja@czynmydobro.pl