Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 18 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy o podatku  dochodowym od osób prawnych Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro zamieszcza na stronie do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w roku 2016 oraz umieszcza sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Informacja o otrzymanych darowiznach wykazanych w załaczniku CIT- D:
kwota ogółem otrzymanych darowizn: 1 424 100,20 PLN, w tym:
darowizny pieniężne 
1.407.234,50 PLN
darowizny rzeczowe      16.865,70 PLN

Sprawozdanie, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, zostało zatwierdzone uchwałą nr 3/RF/2017 w dniu 24 marca 2017 r. przez Radę Fundacji w składzie:

ks. Krzysztof Baranowski- przewodniczący Rady Fundacji
ks. Grzegorz Sikorski - sekretarz Rady Fundacji
ks. Dariusz Czupryński- członek Rady Fundacji

Sprawozdanie, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa, zostało podpisane przez Zarząd Fundacji w składzie:

ks. Janusz Nowak- prezes Fundacji
ks. Antoni Wita- członek Zarządu
ks. Michał Szczypek- członek Zarządu
Ewa Świć- członek Zarządu

osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe za rok 2016: księgowy Agnieszka Bryła