Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez podatników na rzecz  organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego (status OPP) istnieje od 2004 roku. Mechanizm ten reguluje ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.: Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

1% podatku przekazany przez podatnika w deklaracji PIT na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego wskazanej przez niego poprzez wpisanie w odpowiednim polu numeru KRS tejże organizacji nie obciąża podatnika, ale stanowi możliwość decydowania o tym, na co zostanie przeznaczony 1% jego podatku.

Wśród obszarów działań Organizacji Pożytku Publicznego, na które można przekazywać 1% podatku dochodowego znajdują się:

 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

1 folderek fb

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam